დებულება

7x7 ფეხბურთის ჩემპიონატების „MASTER LEAGUE“ს, „CHALLENGE LEAGUE-ს და „MASTER CUP“-ს 2020 წლის სეზონის დებულება


1.მიზანი


„MASTER LEAGUE“- და „MASTER CUP” (შემდგომში ჩემპიონატი) მიზნად ისახავს:

ფეხბურთის მასობრიობის გაზრდას:

საფეხბურთო ლიგების ჩამოყალიბებას;

7x7 ფეხბურთის შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას;

ჯანსაღი და სპორტული ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

სისტემატური, ყოველწლიური ნახევრად პროფესიონალური, პროფესიონალური და სამოყვარულო საფეხბურთო ლიგების ჩამოყალიბებას;

ნიჭიერი ახალგაზრდა ფეხბურთელების აღმოჩენას;

7x7 ფეხბურთის შესაბამისი მოედნების მოძიებას, ინსპექტირებას, აღდგენას და ამოქმედებას;

ვეტერანი ფეხბურთელების დაბრუნებას და ჩართვას ფეხბურთში;

დამწყები მწვრთნელების განვითარების ხელშეწყობას

დამწყებ მსაჯთა (რეგიონებში) განვითარების ხელშეწყობას

მსაჯთა აკადემიის კურსანტების ჩართულობას და განვითარებას.

საქართველოს ყველა რეგიონში მზარდი საფეხბურთო ლიგების ჩამოყალიბებას და განვითარებას.

7x7 ფეხბურთში რეგიონალური ნაკრებების ფორმირებას.

7x7 ფეხბურთში ეროვნული ნაკრების ფორმირებას და საერთაშორისო ასპარეზზე მონაწილეობის მიღებას.


2. ჩემპიონატის ორგანიზატორი


2.1 „MASTER  LEAGUE“ს- “CHALLENGE LEAGUE-ს” და „MASTER CUP”-ს ხელმძღვანელობს და ორგანიზებას უწევს „7x7 ფეხბურთის ასოციაცია“ (შემდგომში „შფა“).

2.2 „MASTER LEAGUE“ს- “CHALLENGE LEAGUE-ს” და „MASTER CUP”-ს პარტნიორია ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი.

2.3 თბილისის „MASTER LEAGUE“-ის და CHALLENGE LEAGUE-ს” მხარდამჭერია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია.

2.4 თბილისის „MASTER LEAGUE“-სა და „CHALLENGE LEAGUE”-ში მონაწილეობენ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საფეხბურთო გუნდები, რომლებიც ემორჩილებიან ამ დებულებითა და IFAB-ის (ფეხბურთის საერთაშორისო ასოციაციების საბჭო) მიერ დადგენილ ზოგად თამაშის წესებს და ექვემდებარებიან ამ დებულებას, სატრანსფერო რეგულაციებს, შფა-ს სადისციპლინო კოდექსსა და გადაწყვეტილებებს, ითვალისწინებენ სამართლიანი თამაშის (FAIR PLAY) წესებს.

 2.5 „MASTER LEAGUE“ს- “CHALLENGE LEAGUE-ს” და „MASTER CUP”-ს კალენდარი წარმოადგენს შფა-ს საკუთრებას. შფა-ს შეუძლია არსებული კალენდარის გამოყენება სარეკლამო, კომერციული და სხვა მიზნით. მატჩების განრიგი და დრო განისაზღვრება შფა-ს მიერ დამტკიცებული კალენდრის მიხედვით.

2.6 საფეხბურთო მოედანებზე, სადაც ჩატარდება „MASTER LEAGUE“ს- “CHALLENGE LEAGUE-ს” და „MASTER CUP”-ს მატჩები სარეკლამო დაფის განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ შფა-ის თანხმობით და სარეკლამო დაფის განთავსებით მატერიალურ სარგებელს იღებს მხოლოდ შფა. სარეკლამო მომსახურების საფასურს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაზღვრავს შფა.



3. ჩემპიონატში მონაწილეობის უფლება


3.1. თბილისის „MASTER LEAGUE“-სა და “CHALLENGE LEAGUE-ში მონაწილეობის უფლება აქვთ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სამოყვარულო საფეხბურთო გუნდებს.

3.1.1 თბილისის „MASTER LEAGUE“-სა და “CHALLENGE LEAGUE-ში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ გუნდს, რომლის შემადგენლობაც დაკომპლექტებულია წინამდებარე დებულების მოთხოვნათა შესაბამისად.

3.2. ჩემპიონატში მონაწილეობის მსურველმა გუნდებმა შფა-ს მიერ დადგენილ ვადებში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

3.2.1. თბილისის „MASTER LEAGUE“-ს “CHALLENGE LEAGUE-ს“ მონაწილე გუნდებმა:

გუნდის განაცხადის შევსებული ფორმა შფა-ს მიერ დადგენილი ფორმატით ელექტრონული და ქაღალდის ვერსია ;

მოთამაშეთა პირადობის მოწმობის ასლები.

საწევრო გადასახადი

3.2.2. მუნიციპალური „MASTER LEAGUE“-ს მონაწილე გუნდებმა: 

გუნდის განაცხადის შევსებული ფორმა შფა-ს მიერ დადგენილი ფორმატით ელექტრონული და ქაღალდის ვერსია ;

მოთამაშეთა პირადობის მოწმობის ასლები.

3.2.3. თბილისის „MASTER LEAGUE“-სა“ და „CHALLENGE LEAGUE-“ ში მონაწილე გუნდებს უნდა ჰქონდეთ 2 სათამაშო ფორმა, გუნდებმა ფეხბურთელები განაცხადში უნდა შეიყვანონ სათამაშო ფორმაზე მითითებული ნომრების შესაბამისად.

3.3. თბილისის „MASTER LEAGUE“-სა“ და „CHALLENGE LEAGUE-“ ში მონაწილე გუნდის განაცხადში შეყვანილი ფეხბურთელების ასაკი განისაზღვრება 18 წლიდან, ხოლო სხვა მუნიციპალურ „MASTER LEAGUE“-ში მონაწილე გუნდის განაცხადში შეყვანილი ფეხბურთელების ასაკი განისაზღვრება 16 წლიდან

3.4. თბილისის „MASTER LEAGUE“-სა“ და „CHALLENGE LEAGUE-“ ში  მონაწილე გუნდის განაცხადში უნდა იყოს არანაკლებ 14 და არაუმეტეს 20 მოთამაშე, მათ შორის 2 მეკარე აუცილებლად. მონაწილე გუნდებს უფლება არ აქვთ განაცხადში შეიყვანონ პროფესიონალი ფეხბურთელი. პროფესიონალად ითვლება ფეხბურთელი, რომელიც „MASTER LEAGUE“-ს და „CHALLENGE LEAGUE-“ს მონაწილე გუნდების რეგისტრაციის დასრულებისას ირიცხება საქართველოს ეროვნული - 1, ეროვნული - 2, რანგით მე-3 ლიგაში, რანგით მე-4 ლიგაში, ჭაბუკთა ლიგაში მოასპარეზე გუნდში ან მონაწილეობას იღებს რომელიმე ასაკობრივ ჩემპიონატში, ასევე ფუტზალის უმაღლეს ლიგაში მოასპარეზე გუნდში. 

3.5. „MASTER LEAGUE“ ში მონაწილეობა არის უფასო, გარდა თბილისისა.

3.4.1 იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილე გუნდების რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ამ ჩემპიონატის მონაწილე რომელიმე გუნდის განაცხადში შეყვანილი ფეხბურთელი ჩაირიცხება ამ მუხლის 3.4. პუნქტში ჩამოთვლილ რომელიმე ლიგის გუნდში, ჩემპიონატში მონაწილე გუნდმა ამის შესახებ დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს შფა-ს.

3.5. „MASTER LEAGUE“-სა“ და „CHALLENGE LEAGUE-“ ში მონაწილე ნებისმიერ ფეხბურთელს, რომელიც ირიცხება ერთი გუნდის შემადგენლობაში, უფლება არა აქვს იასპარეზოს სხვა გუნდის შემადგენლობაში სატრანსფერო დებულების ნორმების დარღვევით. შფა-ს სატრანსფერო დებულების ნორმების დარღვევად ჩაითვლება, ამავე დებულებით განსაზღვრული სატრანსფერო პერიოდის დაუცველად, ჩემპიონატში მონაწილე ფეხბურთელის ერთი გუნდიდან  ამავე ჩემპიონატში მონაწილე მეორე გუნდში გადასვლა ან/და ორ ან რამდენიმე გუნდში ასპარეზობა. სატრასფერო პერიოდში ფეხბურთელის ახალ გუნდში დარეგისტრირებამდე, ახალმა გუნდმა შფა-ს უნდა წარუდგინოს გათავისუფლების ოფიციალური წერილი  ამ  ფეხბურთელის  ყოფილი გუნდიდან.

3.6. გუნდის სახელი არ უნდა შეიცავდეს უცენზურო სიტყვებს და არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი.

3.7. შფა-ში გუნდის მიერ შეტანილი განაცხადის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ შფა-ს სატრანსფერო დებულებით განსაზღვრულ ვადებში.


4. ჩემპიონატის ჩატარების სისტემა


4.1. თბილისის “MASTER LEAGUE”-, ჩატარდება ლიგისა და ფლეიოფის სისტემით, შემდეგი წესების დაცვით:

მონაწილე 20 გუნდი გადანაწილდება 2 (ორი) მწვანე და ლურჯ ქვეჯგუფში (10 გუნდი თითოეულში) გუნდი 1 წრედ ითამაშებს ყველა მოწინააღმდეგესთან (სათამაშო დრო - ორი ჭუჭყიანი 20 წუთიანი ტაიმი), ხოლო შემდგომ პირველ 4 ადგილზე გასული გუნდები ფლეიოფში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს შემდეგი პრინციპით.

თბილისის MASTER LEAGUE-ის მეოთხედფინალები გაიმართება და გამარჯვებული გამოვლინდება 2 თამაშის შედეგად შემდეგ წყვილებში:

მწვანე ჯგუფის 1 ადგილი - ლურჯი ჯგუფის-4 ადგილი

მწვანე ჯფუფის 2 ადგილი -ლურჯი ჯგუფის -3 ადგილი

მწვანე ჯფუფის 3 ადგილი -ლურჯი ჯგუფის -2 ადგილი

მწვანე ჯფუფის 4 ადგილი -ლურჯი ჯგუფის -1 ადგილი


MASTER LEAGUE ნახევარფინალები გაიმართება და გამარჯვებული გამოვლინდება 2 თამაშის შედეგად შემდეგ წყვილებში:

 • მეოთხედფინალის 1 წყვილის გამარჯვებული - დაუპირისპრდება მეოთხედფინალის მე-3 წყვილის გამარჯვებულს.

 • მეოთხედფინალის 2 წყვილის გამარჯვებული -დაუპირისპირდება მეოთხედფინალის მე-4 წყვილის გამარჯვებულს.


4.2 . ფინალის და მე-3 ადგილის მატჩის გამარჯვებული გამოვლინდება 1 მატჩით.

4.3 . ფლეიოფის შემთხვევაში ყურადღება არ ექცევა ბურთების სხვაობას, კერძოდ თუ “A” გუნდმა პირველი მატჩი მოიგო „B” გუნდთან ანგარიშით 5-0, ხოლო მეორე მატჩი დათმო ანგარიშით 1-0 , შემდგომ ეტაპზე გამსვლელი გუნდის ვინაობის გასარკვევად დაინიშნება პენალტების სერია, ხოლო თუ მეორე მატჩის შედეგი დასრულდა ფრედ, მომდევნო ეტაპზე გავა ის გუნდი ვინც გაიმარჯვა პირველ მატჩში.

4.4 თბილისის “MASTER -LEAGUE“ გაიმართება 2020 წლის 20 აგვისტოდან 2020 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით. თბილისის „MASTER - LEAGUE“ გაიმართება 2 ეტაპად, ჯგუფებში მე-9 და მე-10 ადგილზე გასული გუნდები (ჯამში 4 გუნდი) მომდევნო სეზონისთვის ავტომატურად დაქვეითდებიან „CHALLENGE LEAGUE-“ ში, ხოლო ჯგუფებში მე-7 და მე-8 ადგილზე გასული გუნდები 2021 წლის “MASTER -LEAGUE“ -ში ადგილის შენარჩუნებისთვის ითამაშებენ 1 მატჩიან ფლეიოფსCHALLENGE LEAGUE-“ის ლურჯ და მწვანე ჯგუფებში მე-2 და მე-3 ადგილზე გასულ გუნდებთან.

4.5 CHALLENGE LEAGUE-“ის მონაწილე 26 გუნდი გადანაწილდება 2 (ორი) მწვანე და ლურჯ ქვეჯგუფში (13 გუნდი თითოეულში) გუნდი 1 წრედ ითამაშებს ყველა მოწინააღმდეგესთან. სათამაშო დრო - განისაზღვრება ორი 20 წუთიანი ტაიმით.

4.5.1 CHALLENGE LEAGUE -ის ლურჯი და მწვანე ჯგუფების გამარჯვებულები მოიპოვებენ MASTER LEAGUE-ს მომდევნო სეზონის საგზურს და ითამაშებენ სუპერ ფინალს CHALLENGE LEAGUE-ს ჩემპიონის გამოსარკვევად (1 თამაში). გარდა ამისა ჯგუფებში მე-2 და მე-3 ადგილზე გასული გუნდები თბილისის MASTER LEAGUE-ს მომდევნო სეზონის საგზურის მოსაპოვებლად ფლეიოფში დაუპირისპირდებიან MASTER LEAGUE-ს მწვანე და ლურჯ ჯგუფებში 7-8 ადგილზე გასულ გუნდებს სადაც გამარჯვებული გამოვლინდება 1 მატჩიანი დაპირისპირებით.

4.5.2 CHALLENGE LEAGUE -ის ლურჯ და მწვანე ჯგუფებში მე-11, მე-12 და მე-13 ადგილზე გასული გუნდები დაქვეითდებიან და 2021 წლიდან ახლად რეგისტრირებულ გუნდებთან ერთად ჩამოაყალიბებენ PROGRESS LEAGUE -ს.

4.6. MASTER LEAGUE-ს რეგიონულ გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის 448 გუნდი.

4.6.1 თბილისის გარდა ყველა სხვა მუნიციპალიტეტი შექმნის 63 (სამოცდასამი) სტაბილურ მუნიციპალურ ლიგას , მუნიციპალური ლიგების გამარჯვებულები რეგიონების მიხედვით გამოავლენენ საქართველოს 11 რეგიონის - გამარჯვებულს. რეგიონალური ეტაპის დასრულების შემდგომ მთელი საქართველოს მაშტაბით გამოვლინდება 32 საფეხბურთო გუნდი რომელიც მოიპოვებს ფინალური ეტაპის საგზურს, სადაც გამარჯვებული გახდება საქართველოს ჩემპიონი.

4.6.2 ფინალური ეტაპის პირველი რაუნდი ჩატარდება 2 კონფერენციის პრინციპით, დასავლეთი და აღმოსავლეთი.

4.6.3 ფინალური ეტაპის პირველ რაუნდში დასავლეთი 16 საუკეთესო გუნდი დაუპირისპირდება ერთმანეთს კონფერენციის მიხედვით, ამავე პრინციპით აღმოსავლეთის 16 საუკეთესო გუნდი შეხვდება ერთმანეთს წილისყრით. ფინალური ეტაპის აღმოსავლეთ და დასავლეთ კონფერენციის ოთხთა ფინალები (ჯამში 8 გუნდი) ჩატარდება შფა-ს მიერ შერჩეულ ერთ ლოკაციაზე.

4.6.4 აღმოსავლეთის და დასავლეთის გუნდები არ ხვდებიან ერთმანეთს სუპერფინალამდე, ორივე კონფერენციის გამარჯვებული -სუპერფინალში დაუპირისპირდება ერთმანეთს.


4.6.5 ჩემპიონატის ეტაპები:

I-ეტაპი - მუნიციპალიტეტები ლიგის პრინციპით ითამაშებენ საკუთარ ჩემპიონატს და გამოავლენენ საკუთარი მუნიციპალიტეტის გამარჯვებულს

II – ეტაპი - მუნიციპალიტეტის ჩემპიონები გადაერთვებიან რეგიონალურ ეტაპზე და ოლიმპიური პრინციპით გაარკვევენ საკუთარი რეგიონის ჩემპიონს ასევე იბრძოლებენ ფინალური ეტაპის საგზურისთვის.

III - ეტაპი - ფინალური ეტაპი 32 გუნდით -სადაც 16 გუნდი წარმოდგენილი იქნება დასავლეთ საქართველოდან,ხოლო 16 აღმოსავლეთ საქართველოდან. ფინალური ეტაპი ტარდება ოლიმპიური სისიტემით.


5. ჩემპიონატის ჩატარების პირობები და წესები


5.1. ჩემპიონატის კალენდარი დგება შფა-ს მიერ ჩატარებული კენჭისყრის საფუძველზე.

5.2. გუნდის ოფიციალური წარმომადგენელი ვალდებულია მატჩის დაწყებამდე 15 (თხუთმეტი) წუთით ადრე მატჩის დელეგატს წარუდგინოს კონკრეტული მატჩის განაცხადში შეყვანილი მოთამაშეები.

5.3. ჩემპიონატის მატჩის დაწყებამდე, თითოეული გუნდი ვალდებულია მატჩის დელეგატს წარუდგინოს გუნდის განაცხადში მყოფი ფეხბურთელების პირადობის მოწმობები.

5.4. მოედნიდან გაძევებულ მოთამაშესა და მწვრთნელს სათადარიგოებს შორის ყოფნა ეკრძალება და უნდა გადაინაცვლოს ტრიბუნაზე.

5.5. სათანადოდ შევსებულ და ხელმოწერილ ოქმში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია.

5.6. თითოეული გუნდის ძირითად შემადგენლობაში უნდა იყოს 7 ფეხბურთელი. თუ ჩემპიონატის მატჩის დაწყების დროს გუნდის შემადგენლობაში არ იქნება განაცხადში მყოფი სულ მცირე 7 ფეხბურთელი, თამაში არ დაიწყება და გუნდს ჩაეთვლება წაგება 0-5, ამასთან შფა-ს სადისციპლინო კომიტეტი იმსჯელებს გუნდისათვის გონივრული სანქციის დაკისრებაზე შფა-ს სადისციპლინო კოდექსის შესაბამისად.

5.7. თუ გუნდების სათამაშო ფორმები მსგავსია, საკითხი, თუ რომელი გუნდი გამოიყენებს ფერის განმასხვავებელ გადასაცმელს, გადაწყდება კენჭისყრით.

5.8. ჩემპიონატის მატჩებში არ არის განსაზღვრული ცვლილების განხორციელების რაოდენობის ლიმიტი. შეცვლილი მოთამაშის მოედანზე დაბრუნება შესაძლებელია.

5.9. სათადარიგო მოთამაშეთა მოთელვა უნდა ხდებოდეს მთავარი მსაჯის მიერ მითითებულ ადგილზე.

5.10. თამაშის დროს, სათამაშო კარის უკან, შესაბამის ადგილას დგომის უფლება აქვთ მხოლოდ ფოტოკორესპოდენტებს, ტელეოპერატორებს და ბურთის მომწოდებელ პირებს.

5.11. დელეგატი და მსაჯი ვალდებულნი არიან მატჩის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე ჩაატარონ თათბირი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ორივე გუნდის წარმომადგენლები.

5.12. მატჩის დაწყებისა და დამთავრების შემდეგ მოთამაშეები ვალდებულნი არიან, ხელი ჩამოართვან ერთმანეთსა და მსაჯებს და დაემშვიდობონ მაყურებელს.

 5.13. თუ გუნდი მოიხსნება ჩემპიონატის ლიგის პირველი ეტაპის დასრულებამდე, მის მიერ ჩატარებელი ყველა იმ შეხვედრის შედეგი, რომელშიც ეს გუნდი არ დამარცხებულა ხუთზე მეტი ბურთის სხვაობით, ჩაეთვლება წაგება 0-5, ხოლო, ხუთზე მეტი ბურთის სხვაობით დამარცხების შემთხვევაში, ასეთი მატჩის შედეგი რჩება უცვლელი. ყველა დარჩენილი შეხვედრა ჩაეთვლება წაგება 0-5.

5.14. თუ გუნდი მოიხსნება ფლეიოფის მიმდინარეობისას, მის მიერ ჩასატარებელი ყველა დარჩენილი შეხვედრა ჩაეთვლება წაგება 0-5, ხოლო ჩატარებული მატჩების შედეგები რჩება უცვლელი.

5.15. ტექნიკური მოგების შემთხვევაში, ჩემპიონატის სატურნირო ცხრილის გატანილი გოლების მაჩვენებელში გუნდს ემატება 5 გოლი.

5.16. ჩემპიონატის მსვლელობისას, მოთამაშე 3 (სამი) ყვითელი ბარათის სხვადასხვა მატჩში მიღების შემთხვევაში გამოტოვებს ერთ მატჩს, ერთ მატჩში მიღებული ორი ყვითელი ბარათის შემდეგ წითელი ბარათის მიღების შემთხვევაში -მოთამაშე გამოტოვებს 1 მატჩს, ხოლო პირდაპირ წითელი ბარათის მიღების შემთხვევაში 2 მატჩს და განსაკუთრებულ შემთხვევაში სადისციპლინო კომიტეტი იმსჯელებს და დაადგენს დისკვალიფიკაციის სახესა და ვადას. იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევა შეიცავს სისხლის ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ნიშნებს, საქმე გადაეცემა შესაბამის ორგანოებს.

5.17. ლიგის პირველ ეტაპზე მიღებული ყვითელი და წითელი ბარათები მოთამაშეებს ფლეიოფში არ გადაყვებათ.

5.18. MASTER LEAGUE-სფინალურ მატჩამდე მიღებული წითელი და ყვითელი ბარათები უქმდება.

5.19. MASTER LEAGUE-ს თითოეული ტაიმი გრძელდება 20 (ოცი) წუთი “ჭუჭყიანი” დრო, ტაიმებს შორის შესვენება გრძელდება 10 (ათი) წუთი.

5.20. ჩემპიონატის ფლეიოფის ეტაპზე, მატჩის ძირითადი დროის ფრედ დასრულების შემთხვევაში, გამარჯვებულის გამოსავლენად დაინიშნება 8 მეტრიანი დარტყმების სერია.

5.21. მატჩის დაწყების დრო შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მატჩის დაწყება ჭიანურდება სტადიონის ტექნიკური გაუმართავობის ან შფა-სგან დამოუკიდებელი სხვა ობიექტური მიზეზების გამო.

5.22. ჩემპიონატის მატჩები ჩატარდება შფა-ს მიერ შერჩეული საფეხბურთო ბურთებით.

5.23. საფეხბურთო ბურთი უნდა იყოს “5 ზომა“ და უნდა ჰქონდეს შემდეგი წარწერებიდან ერთ- ერთი:

FIFA APPROVED ან/და FIFA QUALITY PRO

FIFA INSPECTED და/ან FIFA QUALITY

INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD

5.24. ჩემპიონატის მატჩები ჩატარდება IFAB-ის წესების და ამ დებულების თანახმად.


6. ჩემპიონატის ჩატარების წესები


6.1. MASTER LEAGUE-ს მონაწილე გუნდები ჩემპიონატის პირველი ეტაპის მატჩებს გამართავენ წრიული სისტემით 1 წრედ.

6.2. თბილისის MASTER LEAGUE-ს მწვანე და ლურჯი ჯგუფების სატურნირო ცხრილის პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეშვიდე და მერვე ადგილებზე მყოფი გუნდები ასპარეზობას განაგრძობენ ამ დებულების მე-4 მუხლით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.

 6.3. ფლეიოფში გადასული გუნდების ფეხბურთელებს გადაჰყვებათ გატანილი გოლები.

6.4. MASTER LEAGUE-სა და “CHALLENGE LEAGUE”_ში თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში, გუნდებს უპირატესობა მიენიჭებათ შემდეგი პრიორიტეტების რიგითობის მიხედვით:

უშუალოდ ურთიერთშეხვედრის შედეგი;

გატანილი და მიღებული ბურთების უკეთესი სხვაობა;

მოგებათა მეტი რაოდენობა;

გატანილი გოლების მეტი რაოდენობა;

გაშვებული გოლების ნაკლები რაოდენობა;

ჩემპიონატის მიმდინარეობისას, თუ რამდენიმე გუნდი აგროვებს თანაბარ ქულებს და შეუძლებელია ლიგაში მათი ადგილების ზუსტად განაწილება, ჩემპიონატის დასრულებამდე უპირატესობა ენიჭება გატანილი და მიღებული ბურთების უკეთეს სხვაობას.

თუ გუნდების ეს მაჩვენებელიც თანაბარი აღმოჩნდება, ჩატარდება გადათამაშება ერთი მატჩით. გადათამაშების ძირითადი დროის ფრედ დასრულების შემთხვევაში, დაინიშნება 8 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმები

6.5 ჩემპიონატის ყველა მატჩი გაიმართება შემდეგი სპეციალური წესების დაცვით:

მოედნის სტანდარტი: სიგანე არანაკლებ 30 არაუმეტეს 40 მეტრი, სიგრძე: არანაკლებ 50 არაუმეტეს 60 მეტრი

საჯარიმო მოედნის მოცულობა: სიგანე: არანაკლებ 15 არაუმეტეს 20 მეტრი, სიგრძე: არანაკლებ 8 არაუმეტეს 10 მეტრი

კარები: სიგანე: არანაკლებ 4.6 არაუმეტეს 5.2 მეტრი, სიმაღლე: არანაკლე 1.95 არაუმეტეს 2.2 მეტრი

დაუშვებელია მინდორზე მოთამაშე ფეხბურთელის მიერ საკუთარი მეკარისათვის ფეხით დაგორებული ბურთის ხელში აღება.

კუთხური დარტყმა ინიშნება, როდესაც როდესაც ბურთი მთლიანად გადაკვეთს კარის ხაზს

მიწაზე ან ჰაერში, იმ პირობით, რომ მას ბოლოს შეეხო დამცველი გუნდისმოთამაშე და გოლი არ არის გატანილი.

თუ სათამაშო ბურთი გადაკვეთს მოედნის გვერდით ხაზს, ამ შემთხვევაში ინიშნება აუტი,

რომლის შემთხვევაშიც ბურთს თამაშში შეიყვანს მეტოქე გუნდის ფეხბურთელი.

აუტიდან ბურთი თამაში შეყვანილი უნდა იქნეს მხოლოდ ფეხის გამოყენებით, აუტიდან პირდაპირ გატანილი გოლი გაუქმდება თუ მას არ შეეხო ბურთის მომწოდებლის გარდა სხვა ფეხბურთელი.

რომელიმე გუნდის კარის მიმართულებით დანიშნული საჯარიმო ან თავისუფალი

დარტყმის შემთხვევაში, დამცველი გუნდის ფეხბურთელი უნდა იმყოფებოდეს არა ნაკლებ 5 მეტრის მანძილზე ბურთიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ისინი იმყოფებიან საკუთარი კარის ხაზზე ბოძებს შორის.

საჯარიმო მოედნის შიგნით სათამაშო წესების დარღვევის შემთხვევაში დაინიშნება 8 მეტრიანი საჯარიმო დარყმა შემტევი გუნდის სასარგებლოდ.

მოთამაშის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ როდესაც მატჩის მსველობა გაჩერებულია,

მსაჯის მიერ შესაბამისი მითითების შემდგომ.

6.6 გარდა ზემოხსენებული ჩემპიონატის სპეციალური წესებისა, ყველა სხვა შემთხვევაში გამოიყენება IFAB-ის (ფეხბურთის საერთაშორისო ასოციაციების საბჭო) მიერ დადგენილი ზოგადი თამაშის წესები.


7. მსაჯობა


7.1. MASTER LEAGUE-ს და “CHALLENGE LEAGUE”-ს მატჩებს მოემსახურებიან შფა-ის მიერ რეკომენდირებული და დამტკიცებული მსაჯები. მსაჯობა ხორციელდება „FIFA“-ს წესების შესაბამისად და ამავე დებულების გათვალისწინებით.

7.2. მატჩზე მთავარი მსაჯის გამოუცხადებლობის ან მის მიერ მატჩის გაგრძელების შეუძლებლობის შემთხვევაში მის ფუნქციებს ასრულებს მეორე სათადარიგო მსაჯი.

7.3. მსაჯი ვალდებულია წერილობით აღნიშნოს მოთამაშეთა გაფრთხილების და მინდვრიდან გაძევების შემთხვევები დროის მითითებით. მატჩის დროს მომხდარი საგანგებო შემთხვევის შესახებ მსაჯმა იმავე დღეს ადგილზე უნდა აცნობოს მატჩის დელეგატს.

7.4. მატჩებზე მსაჯის მომსახურების თანხას იხდის შფა.



8. მატჩის დელეგატი/კოორდინატორი


8.1. ჩემპიონატის მატჩების უკეთ ორგანიზებისა და მატჩის მონაწილეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ჩემპიონატის მატჩებზე ინიშნება დელეგატი. დელეგატებს ნიშნავს შფა-ს საშეჯიბრო განყოფილება.

8.2. მატჩის დელეგატი პასუხისმგებელია მატჩის ორგანიზებასთან დაკავშირებული საკითხების კონტროლზე. იგი უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წარმომადგენლებთან, სტადიონის დირექტორთან ან სტადიონის პასუხისმგებელ პირთან. დელეგატი ვალდებულია აქტიური მონაწილეობა მიიღოს და გადაწყვიტოს მატჩის ჩატარებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი და ნებართვა გასცეს მატჩის ჩატარების შესახებ. დელეგატი ვალდებულია შეადგინოს ტექნიკური ოქმი, სადაც მითითებული იქნება მოთამაშეთა გაფრთხილების და მინდვრიდან გაძევების შემთხვევები, გატანილი გოლები, განხორციელებული ცვლილებები დროის მითითებით, მატჩის დროს მომხდარი საგანგებო შემთხვევები. ექსტრემალური სიტუაციის გამო მატჩის დაწყების ან დაწყებული მატჩის შეწყვეტის საკითხს წყვეტს მატჩის დელეგატი.

8.3. მატჩის დელეგატს მომსახურების თანხას უხდის შფა.

8.4. თითოეული მატჩის დასრულების შემდეგ, მატჩის დელეგატი ავსებს და ხელს აწერს მატჩის ოქმს.


9. სამედიცინო და უსაფრთხოების საკითხები


9.1. სასურველია, MASTER LEAGUE-ს მონაწილე თითოეულ გუნდს ჰყავდეს ექიმი. ექიმის არ არსებობის შემთხვევაში დაზიანებულ მოთამაშეს პირველად დახმარებას აღმოუჩენს შფა-ს მიერ დაქირავებული კვალიფიციური ექიმი, ამასთან საჭიროების შემთხვევაში მატჩის დელეგატი/კოორდინატორი გამოიძახებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას.

9.2. გუნდის წარმომადგენელი ვალდებულია გუნდის განაცხადში შეიყვანოს მოთამაშე, რომელსაც აქვს ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის შესაბამისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ფიზიკური მომზადება. ფეხბურთელების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე პასუხისმგებელია გუნდის ოფიციალური წარმომადგენელი.

9.3. თითოეული გუნდი და გუნდის გულშემატკივარი ვალდებულია მატჩის მსვლელობისას დაიცვას უსაფრთხოების წესები. არ ჩაერთოს და არ შეუწყოს ხელი არეულობასა და კონფლიქტს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დამრღვევი პირის ან/და გუნდის პასუხისმგებლობას განსაზღვრავს შფა-ს სადისციპლინო კომიტეტი სადისციპლინო კოდექსის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევა შეიცავს სისხლის ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ნიშნებს, საქმე გადაეცემა შესაბამის ორგანოებს.

9.4. თბილისის „MASTER LEAGUE-ს და “CHALLENGE LEAGUE”-ს მატჩების მიმდინარეობისას უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს შფა. საჭიროების შემთხვევაში გამოძახებული იქნება საპატრულო პოლიცია.


10. დაჯილდოება


10.1. თბილისის MASTER LEAGUE-ს, “CHALLENGE LEAGUE” და საქართველოს MASTER CUP-ის გამარჯვებულ გუნდს ენიჭება ჩემპიონის ტიტული. ჩემპიონი და მეორე ადგილზე გასული გუნდები ჯილდოვდება ფულადი პრიზებით, გარდამავალი თასით და გუნდის ყველა მოთამაშე იღებს მედლებს.

10.2. ჩემპიონატების დასრულების შემდეგ, გამოვლინდება საუკეთესო მწვრთნელი, ფეხბურთელი, მეკარე, მცველი, საუკეთესო უნივერსალი, საუკეთესო გოლის ავტორი, ბომბარდირი და გულშემატკივრების რჩეული, რომლებსაც გადაეცემათ ინდივიდუალური პრიზები.

10.3 საპრიზო ფონდი

თბილისის MASTER LEAGUE I ადგილი - 5000 - ლარი;

თბილისის MASTER LEAGUE II ადგილი - 2500 - ლარი;

თბილისის MASTER LEAGUE II ადგილი - 1500 - ლარი;


CHALLENGE LEAGUE I ადგილი -2000 -ლარი

CHALLENGE LEAGUE II ადგილი -2000 -ლარი


საქართველოს MASTER CUP I ადგილი - 10000 - ლარი;

საქართველოს MASTER CUP II ადგილი - 5000- ლარი;

საქართველოს MASTER CUP III ადგილი - 3000- ლარი.


ქალთა MASTER LEAGUE I ადგილი - 2500 - ლარი;

თბილისის MASTER LEAGUE II ადგილი - 1500 - ლარი;

თბილისის MASTER LEAGUE II ადგილი - 1000 - ლარი;

 

11. გაუთვალისწინებელი შემთხვევები


გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს შფა-ს უფლება აქვს მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება, გონივრული დასაბუთების საფუძველზე.


12. დასკვნითი დებულება


თითოეული გუნდი, წარმომადგენლის მიერ ამ დებულების გაცნობით ცნობს და ემორჩილება დებულების ნორმებს, იღებს პასუხისმგებლობას მათ შესრულებაზე და შეუსრულებლობის შემთხვევაში ემორჩილება შფა-ს მიერ დადგენილ სანქციებს.

შფა ემიჯნება ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციას. MASTER LEAGUE-ს, „CHALLENGE LEAGUE-ს“ და საქართველოს MASTER CUP-ის ფარგლებში გამართულ ნებისმიერ მატჩში დაფიქსირებული დისკრიმინაციის შემთხვევაში, მოთამაშე დაისჯება ჩემპიონატიდან მოკვეთით, ხოლო გუნდი, ქულების დაკლებით. შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს სადისციპლინო კომიტეტი. დისკრიმინირებულ პირს შეუძლია გამოიყენოს შესაბამისი საჯარო სამართლებრივი ბერკეტები.



7x7 ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი


აკაკი ხლაბუსტოვი